Sportovní organizace Rioso

Všeobecné podmínky k tréninkům

Všeobecné podmínky se vztahují ke koupě fotbalových nebo atletických tréninků

1) Koupou tréninků se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tréninků a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na trénincích.

Objednavatel - zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)

Provozovatel - Mgr. Robert Turák, IČO: 04984528 - obchodní značka "Sportovní organizace RIOSO" (dále jen provozovatel)

2) Účastníkem tréninku se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na tréninky a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na tréninky.

3) Účastník tréninku je povinen dodržovat pobytový řád, režim tréninku a pokyny instruktorů (trenérů). Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tréninku. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky tréninku. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tréninku a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník tréninku je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

4) Zákonný zástupce je povinen před nástupem na trénink seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí - Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů (trenérů) objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů trenérů, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů trenérů děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.

Pokyny trenérů - Děti musí respektovat pokyny trenérů.

Zdraví dítěte - V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit trenérovi. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny).

Základy slušného chování - Děti by měli užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

5) Vedení upozorňuje, aby účastník tréninku nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, "Sportovní organizace RIOSO" neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

6) Podmínkou přijetí zájemce je přihláška trénink na webu www.rioso.cz a zaplacení daného balíčku tréninků. 

7) Pokud na trénink přijde dítě bez doprovodu rodiče, nebo odejde z tréninku bez doprovodu rodiče, "Sportovní organizace RIOSO" nepřebírá zodpovědnost za dítě mimo dobu tréninku.  

8) Cenové podmínky a způsob úhrady: "Sportovní organizace RIOSO" má právo na zaplacení ceny tréninků k datu uvedeného na pokynech. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. 

9) Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem tréninku od rezervaci tréninku odstoupit. Zrušení tréninku se provádí telefonicky, emailem nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení tréninku, při nenastoupení na trénink, nebo v případě předčasného ukončení tréninku je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 10 těchto smluvních podmínek.

10) Výše stornovacího poplatku:

- Pokud po prvním tréninku nebude rodič nebo dítě spokojené s tréninkem, vrací se plná částka za absolvovaný trénink, případně plná částka za zakoupený balíček.

- Storno 24 hodin a více před začátkem tréninku - objednavatelům náleží plná cena úplaty tréninku

- Storno méně než 24 hodin před začátkem tréninku - storno ve výši 100% z úplaty tréninku (trénink propadá)

- Ukončení tréninku v jeho průběhu - storno 100% z úplaty tréninku (trénink propadá)

11) "Sportovní organizace RIOSO" má právo odečíst stornovací poplatek od zaplacení ceny tréninku. Pokud nebyla cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.

12) Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady tréninku a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

Organizátor fotbalových a atletických tréninků "Sportovní organizace RIOSO" (zastoupen Mgr. Robert Turák, IČO: 04984528).

Sportovní organizace Rioso