Sportovní organizace Rioso

Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel e-shopu Mgr. Robert Turák (vystupující pod obchodní značkou "Sportovní organizace RIOSO") na stránkách www.rioso.cz, IČO 04984528 sídlo Lukášova 188/2, Praha 3, 130 00 zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Mgr. Robert Turák IČO 04984528 se sídlem Lukášova 188/2, Praha 3, 130 00 (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: robert.turak@rioso.cz, tel.: +420 777 534 348;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě https://www.rioso.cz/internetovy-obchod/.;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.rioso.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: robert.turak@rioso.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.rioso.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.5.2021

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním formuláře k objednání služby nebo zboží výslovně potvrzuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s níže uvedenými informacemi a dále, že jsem učinil(a) a udělil(a) osobně (nikoli v zastoupení jinou osobou) níže uvedená prohlášení a souhlasy a současně potvrzuji, že veškeré výše uvedené identifikační údaje mé osoby, příp. mých nezletilých dětí jsou přesnými a pravými údaji identifikujícími moji osobu či moje nezletilé děti.

Provozovatelem těchto webových stránek a držitelem autorských práv je fyzická osoba Mgr. Robert Turák, sídlem Lukášova 188/2, Praha 3, 130 00, IČO 04984528.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji fyzické osobě Mgr. Robert Turák (s obchodní značkou "Sportovní organizace RIOSO), se sídlem Lukášova 188/2, Praha 3, 130 00,  IČO: 04984528 svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, vč. osobních údajů mého nezletilého dítěte, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa bydliště, telefonní číslo - mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, včetně tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, tj. údajů o mém zdravotním stavu, byly jím zpracovávány k účelům uvedeným výše pod bodem 2.

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

Dále uděluji správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádám, aby elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či ověřovacích hesel či kódů, byla správcem s mojí osobou vedena výlučně prostřednictvím elektronických kontaktů, které jsem uvedl ve formuláři.

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával tyto moje elektronické kontakty též za účelem elektronické komunikace s mojí osobou, a výslovně prohlašuji, že se jedná o moje osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové adrese mám přístup pouze

já osobně a zavazuji se provést nezbytná opatření k tomu, abych zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí osobou.

Pro případ, že neudělím souhlas se zpracováním svého mobilního telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely elektronické formy komunikace, beru na vědomí, že komunikace se správcem může probíhat výlučně písemnou formou (poštou).

Současně uděluji dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému elektronickému zasílání sdělení na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt. Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.5.2021

Sportovní organizace Rioso